SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
AKTUÁLIS HÍREK
Közlemény az óvodai és bölcsődei beiratkozással kapcsolatban
Közlemény az óvodai és bölcsődei beiratkozással kapcsolatban

ÓVODA

 

A Zirc és Lókút Óvodatársulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2024. augusztus 31-ig, valamint a 2024/2025. nevelési év során betölti, (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében
a
2024/2025-ös nevelési évre az óvodai beíratás helye és időpontja:

A zirci székhelyintézményben (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)

2024. április 25-én 7.00-17.00 óráig
2024. április 26-án 7.00-17.00 óráig

2024. április 29-én 7.00-17.00 óráig

A lókúti tagóvodában (8425 Lókút, Bem J. u. 75.)

2024. április 26-án 7.00-16.00 óráig
2024. április 29-én 7.00-16.00 óráig

A borzavári tagóvodában (8428 Borzavár, Hóvirág u. 8.)

2024. április 26-án 7.00-16.00 óráig
2024. április 29-én 7.00-16.00 óráig

 

Tájékoztatjuk továbbá a szülőket az alábbiakról:

 

- Az óvoda felvételi körzete:
Zirc város, Lókút, Borzavár és Pénzesgyőr (külön megállapodás alapján) községek közigazgatási területe.

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Zirc Járás közigazgatási területén a gyermek óvodakötelezettség alóli felmentésére vonatkozó kérelmét a szülőknek a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalához (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) kell benyújtani. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvoda főigazgatója, vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2024. május 14. napjáig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda főigazgatóját.

- Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

- Felvehető gyermekek: A gyermeket a harmadik életévének betöltése után elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvoda főigazgatója jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A felvételről, átvételről az óvoda főigazgatója dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda főigazgatója dönt.

- A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos csoportban történhet.

 

- A székhelyintézményben német kétnyelvű óvodai nevelés is igénybe vehető. (Szülői nyilatkozat nyomtatvány az intézmény irodájában, illetve a beiratkozáskor átvehető).

- A felvételi eljárás eredményét a főigazgató 2024.05.29-ig írásban közli.

- A főigazgató döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül - illetékmentes - fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda főigazgatójánál. A kérelem ügyében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

BÖLCSŐDE

 

A Zirc és Lókút Óvodatársulás értesíti a szülőket, hogy a

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében
a
a bölcsődei ellátás igénybevételének rögzítésére, a

2024/2025. gondozási évre a beíratás helye és időpontja:

8420 Zirc, Alkotmány u. 12. az óvoda épülete:

 

2024. április 25-én 7.00-17.00 óráig
2024. április 26-án 7.00-17.00 óráig

2024. április 29-én 7.00-17.00 óráig

A bölcsőde beíratási körzete Zirc város közigazgatási területe.

Bölcsődébe a gyermeket 20 hetes korától fogadhatjuk.

2024 Március 07., Csütörtök