SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
AKTUÁLIS HÍREK
Főigazgatói pályázat
Főigazgatói pályázat

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (8420 Zirc, Alkotmány utca 12.) intézményvezetői – főigazgatói – munkakör betöltésére pályázatot ír ki:

Pályázati feltételek:

 

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

- határozott időre, 2024. július 16. – 2029. július 15.

A munkavégzés helye: 8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 206/2012.(VIII.31.) EMMI rendeleteben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendeletben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltakra. Az igazgató feladata az intézmény irányítása, szakszerű törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség valamelyike az alábbiak alapján:
  • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározottak, vagy
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30) NM. rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározottak alapján,
 • büntetlen előélet a 401/2023.(VIII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, továbbá a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása (Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés),
 • ­­­­­­cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz (Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont),
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII. törvény alapján),
 • a magasabb vezetői feladatok ellátására megbízást az kaphat,
  • -aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. (Kjt. 20/B. § (2) bekezdés) vagy
  • - Púétv. vhr. 26. §-a alapján a megbízás feltétele a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

A betöltendő munkakör: felsőfokú iskolai végzettségének megfelelő munkakör

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, vagy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő vezetési program és szakmai helyzetelemzésre épülő rövid- és középtávú fejlesztési elképzelések,
 • a végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okmányok bemutatása,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó beleegyező nyilatkozatait, arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági „alkalmas” minősítéssel rendelkezik,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a társulási tanács a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja.,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, ha szükséges, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltakban meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2024. június 14.

A pályázat elbírálásának módja:

 • a pályázat elbírálása a Társulási Tanács által történik a Társulási Tanácsülésen. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2024. július 1.

Az állás betöltésének időpontja:

 • 2024. július 16.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Zirc és Lókút Óvodatársulás 8420 Zirc, Március 15. tér 1. címre kell postai úton benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezetői - főigazgatói – pályázat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék.

2024 Május 20., Hétfő